VIATJAR AL METRO AMB GOSSOS

Tant al metro com a l’autobús, estan autoritzats a viatjar sense limitacions els gossos d’assistència (identificats amb una xapa i capa blava), els que acompanyen els treballadors de seguretat o els animals domèstics que es transportin amb cistella de transport degudament preparats perquè no puguin embrutar ni incomodar la resta d’usuaris.
Al metro, a més, estan autoritzats a accedir-hi els gossos identificats electrònicament amb un xip i inscrits al registre censal municipal que compleixin les condicions següents:
• Franges horàries:
o Els gossos no poden accedir al metro entre les 7.00 i les 9.30 h, ni entre les 17.00 i les 19.00 h dels dies feiners entre l’11 de setembre i el 24 de juny.
o Els caps de setmana i festius i tots els dies del període estival (comprès entre el 24 de juny i l’11 de setembre), hi poden accedir sense limitació horària.
o En moments de gran aglomeració de persones i quan la seguretat dels usuaris i dels mateixos animals ho requereixi, l’empresa pot limitar l’admissió dels gossos.
• Altres requisits:
o S’admet només un gos per persona.
o Els menors de 18 anys no poden portar gossos considerats potencialment perillosos segons la normativa vigent. Les persones que els portin han de dur la llicència i la certificació acreditativa d’inscripció del gos al registre municipal.
o Des del mateix accés del metro fins a la sortida al carrer, els gossos han de portar morrió i han d’anar subjectats en tot moment amb una corretja no extensible i a una distància inferior a 50 cm de les persones que els duguin.
o Els gossos poden utilitzar els ascensors i les escales de pedra. Per la seva seguretat, no es permet que utilitzin les escales mecàniques.
o Els gossos no poden ocupar seient al metro de Barcelona.
• Responsabilitat:
o La persona responsable de l’actitud de l’animal és la persona que el duu. Per tant, ha de vigilar que no es produeixi cap situació de perill o de molèstia a la resta d’usuaris. També ha d’evitar obstruir els passatges o les portes tant a les dependències (ascensors, etc.) com als trens.
o La persona que porta el gos és la responsable dels danys o els perjudicis que el gos pugui ocasionar tant als usuaris com a l’empresa. La persona propietària del gos n’és responsable subsidiària.
o Si no es respecten les condicions establertes per a l’accés de gossos al metro, la persona que el porta pot cometre, segons les circumstàncies, una infracció greu o lleu, de conformitat amb els articles 64.s) o 65.p) de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària.

Font: http://www.tmb.cat/ca/consells-us-convivencia