NEOPLASIA EN GOSSOS: LINFOMA

Barcelona, Febrer 2019.  Neoplasia en gossos: Linfoma. Article Clínic de Lluís Benítez, responsable del servei d’oncologia del Hospital Veterinari del Mar.

RESUMEN

El linfoma és la neoplàsia hematopoètica (creixement anormal originat a la sang, de caràcter tumoral), que afecta més freqüentment a gossos (un dels 24% de tumors que afecta aquesta espècie).

INTRODUCCIÓ

La presentació multicèntrica és la forma més comuna amb la que es presenta del linfoma, en la qual el pacient, mostra amb augment generalitzat de tots els linfonodes perifèrics palpables. (Figura 1)

Neoplasia en perros: Linfoma

Figura 1

No obstant això, existeixen altres presentacions de linfoma menys freqüents com ara l’hepàtic, l’esplènic, el cutani, o el mediastínic,…

L’extensió o afectació de la malaltia, permet classificar-la en estadis clínics, de l’I al V.

Enfront de qualsevol sospita, cal realitzar un seguit de proves diagnòstiques protocol·làries, començant amb les més senzilles, i en casos complicats, assolir d’altres més especifiques.

Un aspirat del linfonode augmentat de mida, i la seva avaluació microscòpica, sol ser una prova diagnòstica suficient per obtenir un diagnòstic ràpid i senzill.(Figura 2)

Un cop confirmat el diagnòstic es precisen proves laboratorials més avançades per acabar de classificar el linfoma (cèl·lules T o B, grau i mida cel·lular) i extreure’n així, més informació sobre el pronòstic i el protocol terapèutic a seguir.

Neoplasia en perros: Linfoma

Figura 2

MÈTODO

Una vegada diagnosticat i classificat el linfoma, el següent pas és realitzar l’estadiatge clínic (extensió de tumor en el cos del pacient).

Es realitzen analítiques sanguínies, per comprovar el correcte funcionament dels òrgans interns, radiografies toràciques, una ecografia abdominal, i puncions del fetge i melsa, o d’altres òrgans en funció de les troballes.

El tractament estàndard es basa en protocols que inclouen diversos fàrmacs, que tenen com a objectiu no la curació (<5%), sinó el control de la malaltia, mantenint la qualitat de vida per sobre de tot.(Figura 3)

Aquests s’administren durant 19-25 setmanes, obtenint una remissió del 80-95% (absència de signes clínics relacionats amb la malaltia), i una supervivència propera als 12 mesos, amb un 20-25% dels pacients que poden viure més de dos anys.

Neoplasia en perros: Linfoma

Figura 3

RESUM

El linfoma és un tipus de neoplàsia que respon bé al tractament mèdic.

La resposta dependrà del tipus de linfoma (T o B), el grau (alt o baix) i la morfologia cel·lular (petites, intermèdies o grans), essent el linfoma B de cèl·lules grans el que presenta una millor resposta.

Els efectes adversos són menors al 25%, i rarament són tan greus com per requerir intervenció veterinària, podent generalment, controlar-los des de casa.

Tenint en compte que la curació és quasi impossible, sense tractament té un mal pronòstic i, en qüestió de pocs mesos, progressa ràpidament fins al punt d’afectar greument, la qualitat de vida del pacient, igual que altres tipus de càncer en gos.

Per conèixer casos sobre càncer en gossos, pots veure la història de Nano, al nostre canal de Youtube: Veure video.